Des del Col·legi de Biòlegs de Catalunya defensem la professió de biòlegs davant d’altres institucions i administracions. És una de les nostres finalitats fundacionals i la trobareu descrita en els nostres estatuts.
Són fins essencials i fonamentals del Col·legi:
* Ordenar, dins el marc de les lleis, i vigilar l’exercici de la professió de biòleg.
* Representar els interessos generals de la professió, especialment en les relacions amb l’Administració.
* Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
* Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans.
* Informar de totes les normes que prepari el Govern de la Generalitat sobre les condicions generals de l’exercici professional i sobre les funcions, els àmbits, els honoraris, quan es fixin per tarifa o aranzel, i el règim d’incompatibilitats de la professió de biòleg.

Las profesiones científico-técnicas denuncian que el Gobierno central “ignora y ningunea” a los profesionales universitarios en la negociación de la Ley de Universidades

Las profesiones científico-técnicas denuncian que el Gobierno central “ignora y ningunea” a los profesionales universitarios en la negociación de la Ley de Universidades Químicos, biólogos, físicos y geólogos lamentan que el Ministerio de Universidades no los citase para conocer su posición sobre la nueva formación universitaria, de la que se consideran “actores principales” MADRID. 02/09/2021.…