CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG* SANITARI DEL CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE BIÒLEGS

 

*Al llarg d’aquest text, el caràcter del terme “col·legiat o biòleg” s’entén com a neutre i fa referència a col·legiats i col·legiades, biòlegs i biòlogues, a fi d’incorporar la perspectiva de gènere a la professió.

La normativa que regula l’exercici de la professió de Biòleg en l’àmbit sanitari té grans mancances, ja que exclusivament estan reconeguts com a professionals sanitaris els biòlegs que tenen el Títol d’Especialista en una de les cinc especialitats creades fins ara (Anàlisis Clíniques, Bioquímica Clínica, Immunologia, Microbiologia i Parasitologia, i Radiofísica Hospitalària) i que ara només es poden aconseguir fent la formació via BIR (Biòleg Intern Resident).

Actualment, han sorgit noves àrees i l’avanç de noves tècniques d’atenció sanitària (Genètica, Embriologia, Biologia Molecular, etc.) en les quals els biòlegs estan exercint la seva activitat professional, no tenen de moment un trasllat directe a la normativa reguladora.

Per això, el Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs i els diferents Col·legis Territorials de Biòlegs, en l’àmbit de les seves competències, estimen procedent emetre la CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG SANITARI a l’efecte d’acreditar i certificar la correcta formació i competències dels seus col·legiats que duen a terme tasques d’activitat en l’àrea sanitària i que, pels motius abans citats, no estan reconeguts encara com a Professionals Sanitaris. (Document sobre la Certificació de Biòleg Sanitari)

 FINALITAT

Aquesta CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG SANITARI, que atorgarà el caràcter de Professional Sanitari quan ho disposi la normativa legal (quan es publiqui en el BOE), té com a finalitats:

  • La defensa dels interessos professionals dels col·legiats que desenvolupen la seva activitat en centres sanitaris**.
  • La protecció dels usuaris de la sanitat atesos pel nostre col·lectiu.
  • Aconseguir ser reconeguts com a Biòlegs Sanitaris pel Ministeri de Sanitat.
  • Reunir les estadístiques i dades del nombre de biòlegs que treballen en Sanitat (requerit per l’administració)
  • Aconseguir la inclusió en el Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS), el que permetrà entre altres coses la lliure circulació per Europa.
  • Aconseguir que els contractes laborals siguin com a sanitaris i no d’un altre tipus, circumstància que ocorre sovint.
  • Aconseguir que es treballi lliurement com a Professional Sanitat sense dependre d’altres professionals.
  • En una paraula, solucionar tots aquells problemes que hagin sorgit en la vida professional sanitària dels col·legiats no reconeguts com a tals.

A QUI VA DIRIGIT

Podran sol·licitar la concessió del certificat els llicenciats o graduats en Biologia o posseïdors de títols homologats o declarats equivalents, o titulats en titulacions universitàries de l’àmbit de la biologia que acreditin estar col·legiats com a exercents durant, almenys, un període de 6 mesos i que exerceixin activitat sanitària en centres privats o en centres, establiments o serveis del Sistema Nacional de Salut**, en concertats amb el SNS, en centres d’investigació sanitària i en centres públics o privats estrangers amb activitat sanitària reconeguda, ** i que estiguin desenvolupant les funcions pròpies de biòleg sanitari. A aquest efecte, es consideren titulacions de l’àmbit de la Biologia les reconegudes pel Ministeri de Sanitat com a tal (Grau en Biologia/Grau en Biologia Sanitària/Grau en Bioquímica/Grau en Biotecnologia/Grau en Ciències Biomèdiques/ Grau en Genèrica/ Grau en Microbiologia/ Llicenciatura en Biologia /Llicenciatura en Bioquímica/Llicenciatura en Biotecnologia).

**Es consideren centres, serveis i establiments sanitaris els que es recullen en la classificació que figura en l’annex I del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. Es consideren centres de recerca sanitària els acreditats com a tal i es consideren centres docents els centres de docència reglats que imparteixin formació sanitària

QUANT COSTA

30 € (transferència bancaria al compte bancari ES30 0081 7011 1900 0173 4880 – Banc Sabadell. Indicant “Certificat B. Sanitari” i el nom i cognoms del sol·licitant.)

 COM SOL·LICITAR-HO

Per a sol·licitar la certificació s’hauran d’emplenar totes les dades del següent formulari:

FORMULARI SOL·LICITUD CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG SANITARI

Prèviament s’ha de recopilar la següent informació que s’ha d’adjuntar quan s’empleni el formulari de sol·licitud.

1) Curriculum vitae normalitzat (https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME)

2) Contracte/s o certificat/s del responsable del centre de treball que descrigui l’activitat professional realitzada, actual o passada, incloent les dates del desenvolupament de l’activitat (per a autònoms: Documentació descriptiva del treball desenvolupat) Model de Certificat pels responsables dels centres.

3) Cobertura de responsabilitat civil de l’àmbit professional si es té

4) Qualsevol document relatiu a l’exercici professional que es vulgui incorporar.

5) Comprovant de pagament per transferència de les taxes (30 €) al compte bancari ES30 0081 7011 1900 0173 4880 – Banc Sabadell. Indicant “Certificat B. sanitari” i el nom i cognoms del sol·licitant.

Quan es rebi la documentació i l’ ingrés de les taxes al CBC, remetrem un correu electrònic confirmant la recepció de la documentació i la factura emesa.

Es procedirà a enviar la documentació a la Comissió Avaluadora perquè valori i en el seu cas emeti la concessió del certificat (termini màxim 6 mesos).

Documentació i enllaços

Documento CGCOB de Certificación Biólogo Sanitario

Modelo de Certificado para Jefes o Responsables de centro

Informació del Curriculum Vitae normalitzat

FORMULARI SOL·LICITUD CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG SANITARI

 

PREGUNTES FREQÜENTS

A qui es demana el Certificat del treball? En el lloc actual o en altres anteriors?

RESPOSTA. “Només on s’està treballant en el moment de la sol·licitud. Tot l’anterior ha de figurar en el CV”.

Quin és el termini de sol·licitud?

RESPOSTA. NO HI HA TERMINI. Però s’aconsella sol·licitar-ho al més aviat possible perquè volem presentar el major nombre possible de Certificacions al nou Ministeri de Sanitat que surti després de les eleccions, abans de Nadal.

És només per a activitats assistencials?

RESPOSTA. NO. És molt important que ho demaneu els que doneu docència sanitària (Facultats de Medicina, Infermeria, etc.) i els que treballeu en recerca biosanitària, en Biobancs, etc.

Quant costa?

RESPOSTA. 30,00€. Tal com consta en el document aprovat en el Ple del Consell.