les sortides professionals de la biologia

Les sortides professionals dels biòlegs i biòlogues

Les sortides professionals  de la biologia són molt àmplies. Prova d’això és l’ingent nombre de contingut científic que trobem cada dia en els mitjans de comunicació, especialitzats o no.

Darrere de la recerca i treball en:

canvi climàtic, desertització, gestió de l’aigua i altres recursos naturals, protecció i recuperació d’espais naturals després d’incendis o altres catàstrofes naturals, contaminació, avaluació d’impacte ambiental de carreteres i altres obres civils, prevenció de riscos laborals, control epidemiològic, seguretat alimentària, brots de legionel·la, grip aviària, COVID, empreses de base biotecnològica, policia científica, proves d’ADN per a identificació de víctimes, cèl·lules mare, reproducció humana assistida, genoma humà, bancs de cordó umbilical, medicina regenerativa, anàlisis clíniques, assajos clínics, nous fàrmacs, i un llarguíssim etc.

hi trobem molts biòlegs, moltes biòlogues, tant en el sector públic com en el privat.

Aquest ampli perfil professional inclou, als sectors d’activitat que han explicat tradicionalment amb presència de biòlegs, com a Salut-Sanitat, Recerca, Serveis, Biotecnologia, Docència i Administració Pública, i noves àrees d’importància creixent, com la Bioinformàtica, Telecomunicacions, Indústria, etc.

Això avala l’adquisició de competències transversals per part dels titulats en Biologia que els ha permès assumir tasques professionals en àrees no habituals fins a temps recents.
Consulteu les funció de la professió de biologia a l’article 15 dels nostres estatuts.

 

Aquí trobareu una petita relació de les sortides professionals.

Àmbit sanitari

Assajos clínics

Laboratori clínic, reproducció humana, salut pública, nutrició i dietètica, salut animal i vegetal.

A través de la formació oficial com a biòleg intern resident (BIR) exerceix en les especialitats de: Anàlisis clíniques i Bioquímica Clínica, Microbiologia i Parasitologia, Immunologia, Radiofísica.

El professional de la biologia també treballa en altres camps de la sanitat humana com en Reproducció Humana:

 • Estudi de l’esterilitat (anàlisis seminals, cariotips, etc.),
 • Fecundació in vitro i desenvolupament embrionari,
 • Donació de gàmetes i embrions,
 • Preservació de la Fertilitat: Crioconservació de gàmetes, embrions i teixit gonadal,
 • Diagnòstic genètic preimplantacional: biòpsia i diagnostic,
 • Transferència d’embrions,
 • Qualitat i seguretat de processos,
 • Aspectes ètics i legals,
 • Docència pre i post graduada,
 • Recerca i desenvolupament científic

En Genètica:

 • Assessorament genètic, amb competències gairebé exclusives per la seva àmplia formació epigenètica i genètica molecular, humana o del càncer).
 • Diagnòstic genètic prenatali posnatal,
 • Diagnòstic genètic hemato-oncològic,
 • Test prenatal no invasius (ADN fetal en sang materna),
 • Diagnòstic pre-implantacional,
 • Docència pre i post graduada, Recerca i desenvolupament científic, Qualitat de processos.

En Salut Pública exerceix en els àmbits agroalimentari i mediambiental, intervenint en tots els aspectes de l’anàlisi de riscos (identificació, gestió i comunicació).

En Prevenció en Riscos Laborals en diverses institucions i empreses.

En Recerca de nous medicaments, vacunes i tractaments en Assaigs Clínics

Àmbit ambiental

Recerca, anàlisis, gestió, conservació i restauració del medi natural, terrestre i marí

Els biòlegs treballen en sectors com l’ordenació, conservació i control del territori, gestió de recursos -forestals, agrícoles, marítims, etc.- gestió de residus, avaluació d’impactes i restauració del medi natural.

Exerceix com a tècnic, gestor, auditor o assessor en la funció pública, en empreses o en gabinets de projectes, i treballa en l’organització i gerència d’espais naturals protegits, jardins i museus, i en estudis de contaminació agrícola, industrial i urbana.

També són experts en estudiar i preveure els efectes del canvi climàtic en el medi natural.

La seva tasca comporta també la recomanació experta per a la sostenibilitat, la planificació i l’explotació racional dels recursos naturals.

Recerca i Desenvolupament

Recerca bàsica i aplicada en salut humana, animal i vegetal

Professional de la recerca i desenvolupament científic en tots els àmbits bàsics i aplicats de les ciències experimentals i de la vida, desenvolupant les seves tasques en centres de recerca bàsica, universitats i organismes públics, i en departaments de recerca i desenvolupament d’empreses, indústries i hospitals.

Intervé decididament en l’avanç de la ciència i en la seva repercussió social:

genòmica, proteòmica, biotecnologia, reproducció i sanitat humanes, experimentació animal, diversitat animal i vegetal, medi ambient, agricultura, alimentació, etc.

Recursos Vegetals i Animals

Estudi, conservació i optimització dels recursos vegetal i animals

Professional agropecuari en l’optimització dels recursos vegetals, animals i fongs ja explotats regularment i en la cerca de nous jaciments de recursos vius explotables.

La millora genètica per mètodes clàssics o per obtenció de transgènics, l’optimització de les condicions de creixement, nutrició i la millora del rendiment reproductiu són àmbits competencials que deriven de coneixements adquirits en la titulació.

Han de destacar-se aspectes com l’aqüicultura o el cultiu d’animals exòtics o autòctons amb derivacions comercials diverses, així com el cultiu d’espècies animals, vegetals, fúngiques i microbianes amb finalitats de conservació o millora.

Indústria farmacèutica, agroalimentària i química

Recerca, qualitat, seguretat i desenvolupament de productes biòlogics.

Professional de la biologia en la indústria farmacèutica, química o agroalimentària desenvolupa tasques de responsabilitat en les àrees tècniques de:

 • producció i gestió de la qualitat,
 • en la biotecnologia,
 • la química,
 • la bioquímica,
 • la microbiologia,
 • la toxicologia,
 • la fisiologia,
 • la farmacologia,
 • l’epidemiologia,
 • i altres perspectives científiques.

I també en la recerca de productes d’origen biològic i tractaments (assaigs clínics, productes agroalimentaris, etc.)

Informació, documentació i divulgació

Comunicar i divulgar coneixements biològics

El professional de la biologia pot desenvolupar la seva tasca d’informació, documentació i divulgació en  museus, parcs naturals, zoològics, editorials, gabinets de comunicació, empreses, fundacions científiques, premsa o televisió, com a guia o monitor, escriptor, redactor, periodista especialitzat, divulgador, assessor científic, il·lustrador o fotògraf de la ciència, la vida i del medi natural.

Gestió i organització

Gestió i organització empresarial

Professional de biologia pot desenvolupar la gestió i l’organitzaació d’empreses on pot realitzar tasques de direcció o alta gestió experta en àmbits empresarials relacionats amb la formació i la professió del biòleg.

Màrqueting i comerç

Els biòlegs poden excercir de professional del marqueting i comerç de tots els productes i serveis relacionats amb la ciència biològica i en tots els àmbits descrits als apartats anteriors:

 • Atendre els clients,
 • Instal·lació de nous paràmetres als aparells,
 • Gestionar comandes i enviaments i Solucionar problemes derivats.
 • Presentar novetats (reactius o aparells) de l’empresa als laboratoris,
 • Fer un primer diagnòstic de problemes per després enviar als enginyers o personal de suport i aplicacions,
 • Formació externa als clients d’equips i reactius nous,
 • Formació interna en productes, qualitat, vendes,
 • Plantejar estudis de validació de tipus de mostres,
 • Avaluació de nous productes o equips,
 • Estudis comparatius i/o de recerca aplicada,
 • Revisar errors dels aparells per millorar eficiència,
 • Suport a clients en helplines.

Docència

Els biòlegs i biòlogues poden ser docents

Exercir la docència en l’ensenyament secundari, universitari i en la formació professional, contínua i de postgrau en matèries relacionades amb el coneixement científic en general i específicament amb les ciències de la vida i experimentals.

El biòleg pot exercir també la direcció i gestió de centres d’ensenyament i assessora en matèria d’educació per a la immersió social de la cultura científica.

Anàlisi i peritatge forense

El professional de la biologia pot desenvolupar la seva carrera com a tècnic analista en identificació per ADN en disputes de paternitat, denúncies per violació, homicidis, assassinats, segrestos, persones desaparegudes, nens robats, atemptats terroristes, accidents massius, etc. Actuació com a perit en processos judicials.

Les sortides professionals en vídeo

Aquí podeu veure un vídeo d’ alguns biòlegs/biòlogues que exercin les seves activitats professionals