Codi Deontològic del Biòleg.

Ens dotem d’un codi deontològic pels biòlegs catalans

El passat dimecres, 10 d’abril de 2024, es va celebrar la Junta General Ordinària del Col·legi de Biòlegs de Catalunya. En aquesta trobada es va aprovar el Codi Deontològic del biòleg. Amb aquesta nova eina ens dotem d’un conjunt de normes ètiques que regiran la conducta dels professionals de la Biologia. Establim les responsabilitats i obligacions dels biòlegs i biòlogues pel que fa a l’atenció als seus clients, el tracte amb altres professionals, la confidencialitat de la informació i altres aspectes rellevants.

El codi deontològic són normes pactades i aprovades de manera unànime i haurien d’ajudar-nos a eliminar les males pràctiques i advoquen perquè la nostra professió es desenvolupi sota un marc ètic delimitat.

Com hem treballat per desenvolupar el Codi deontològic del Biòleg

Partint de la legislació existent, dins de les funcions del Col·legi de Biòlegs de Catalunya es troba adequar l’exercici de la professió a la deontologia.

S’ha considerat pertinent l’actualització del Codi deontològic del biòleg al territori català aprofitant aquesta oportunitat per revisar com ens estàvem enfrontant i abordant als successius canvis que ocorren en la nostra societat cada cop més dinàmica i globalitzada, així com per replantejar l’actitud de la professió i aportar millores que imprimeixin qualitat al treball del dia a dia amb persones.

Codi Deontològic del Biòleg.Renovar i comparar el Codi deontològic amb altres normatives deontològiques nacionals i internacionals, les normes jurídiques de caràcter deontològic i la seva correspondència amb els valors deontològics de la nostra professió han estat claus per desenvolupar-ho.

I aquí el teniu, ja us el podeu descarregar.

 

 

Sabem que és llarg, però val la pena llegir-lo. Per aquells que sou un pèl més mandrosos, hem elaborat un resum amb les set idees claus que creiem que serà més fàcil de recordar i de seguir.

 

Heptàleg del Codi Deontològic del Biòleg

1

El biòleg, com a professional de la Biologia, vetllarà per la qualitat i excel·lència de la seva pràctica professional o cívica.

2

L’autonomia i independència intel·lectual del biòleg és condició essencial per a l’exercici de la professió i constitueix la garantia que els interessos dels destinataris de les seves accions siguin tractats amb objectivitat.

3

El biòleg exercirà la seva professió amb subjecció a la legislació vigent, en la seva conducta es guiarà pel principi de no discriminació per raó d’ideologia, gènere, raça, edat, creença religiosa o capacitats.

4

La qualitat i veracitat de la informació que es transmet a la societat és un dels deures primordials dels biòlegs que evitaran i denunciaran la falsedat o tergiversació de la realitat biològica. El biòleg evitarà actes com la difusió prematura o sensacionalista de conclusions obtingudes per procediments i resultats poc contrastats, no demostrats o exagerats; la falsificació, invenció o plagi, o el no esment de les fonts de finançament del treball o la publicitat encoberta o enganyosa.

5

L’exercici de la Biologia està basat en el coneixement científic i tecnològic i el manteniment i l’actualització del qual és un deure deontològic individual del biòleg, i un compromís tant de les persones com de les organitzacions de la biologia.

6

El biòleg ha de mantenir sempre el més absolut respecte i lleialtat cap als companys, evitant la competència il·lícita i deslleial, i d’acord amb l’ordenament jurídic i les normes corporatives, sense interposar-se amb la professionalitat.

7

El biòleg en l’exercici de la seva professió i per a mantenir la qualitat professional, procurarà innovar, millorar o investigar en la seva disciplina, i comunicant el seu saber tant a la comunitat científica com a la societat, contribuint així al progrés de la biologia i la ciència i a la seva difusió.

Darreres notícies