CBC ODS-Rueda

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Què és?

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC) és una corporació de dret públic que estableix el punt de trobada dels professionals de la Biologia d’adscripció obligatòria per exercir la professió.

 

Què fa el Col·legi de Biòlegs de Catalunya?

És una institució que s’adapta als nous temps per poder oferir als seus col·legiats la formació, l’assessorament i els serveis que necessiten per desenvolupar la seva professió avui dia.

Protegir i representar la professió i els interessos professionals dels col·legiats, davant de l’administració i de la societat.

Adequar la professió a les necessitats de la societat.

Ésser present en la creació de la normativa que afecti a la professió.

 

Qui el composa?

Poden ser membres del CBC tots els llicenciats en Biologia, i aquells titulats en graus oficials que acreditin un tronc comú substancial amb el grau de biologia (graduats/llicenciats en Biologia Ambiental, Biologia Humana, Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina, Ciències del Mar, Genètica, Microbiologia, etc..  que vulguin exercir la professió donat que la col·legiació és obligatòria per exercir com a tal, a excepció dels funcionaris públics i altre personal que, en virtut del seu contracte laboral, presti els seus serveis en les administracions públiques.

També els estudiants dels citats graus es poden pre-col·legiar durant els últims anys dels seus estudis per gaudir dels serveis del Col·legi.

 

Àmbit

L’àmbit on el Col·legi de Biòlegs de Catalunya té competències exclusives és la Comunitat Autònoma de Catalunya.

 

Estatuts i legislació que regeix el Col·legi

El CBC es regeix sota l’empara de l’article 36 de la Constitució Espanyola, l’article 9.23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis.

Mitjançant el Decret 345/1997, de 30 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, es constitueix el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, per segregació del Col·legi Oficial de Biòlegs.

 

Els Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya es van aprovar a l’Assemblea General Extraordinària de 19 de febrer de 1999 i es van publicar mitjançant la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de 21 de maig de 1999. DOGC núm. 2898 – 28/05/1999 i amb diverses modificacions (DOGC núm 3455 20/08/01, DOGC núm 3635 14/05/2002 i DOGC núm 5528, 17/12/2009 s’han adequat a la legislació vigent)

 

El Reglament de Registre de les Societats Professionals del Col·legi de Biòlegs de Catalunya es va aprovar a la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya del 15 de juliol 2009 (DOGC núm 5421)

 

El Col·legi vist pels biòlegs

També us pot interessar...