Bir Biòleg Intern Resident

El BIR (Biòleg Intern Resident)

En aquesta pàgina volem explicar-vos tot el relacionat amb la Formació Sanitària Especialitzada (FSE) per a llicenciats en Biologia i/o Bioquímica i/o Biomedicina i/o Biotecnologia i/o Microbiolgia i/o Genètica. (BIR: Biòleg Intern Resident).

Què és el BIR?

És un període de formació de postgrau per a llicenciats en Biologia i/o Bioquímica que forma part del sistema de Formació Sanitària Especialitzada (FSE), (com existeix per als llicenciats en Medicina, Farmàcia, Infermeria, Química, Física o Psicologia)

 

Per a què serveix?

En l’actualitat permet obtenir el títol oficial de Biòleg Especialista o Bioquímic Especialista (Reial decret 1163/2002 de 8 de novembre) a través del sistema de residència en una de les següents especialitats: Microbiologia i Parasitologia, Anàlisis Clíniques, Immunologia, Bioquímica Clínica i Radiofarmàcia. (Totes elles tenen un període de durada de quatre anys)

Qui s’hi pot presentar?

Es poden presentar tots els llicenciats en Biologia i/o Bioquímica, Biotecnologia, Microbiologia, Genètica i en Biomedicina que ho desitgin. Per consultar els requisits generals de participació, visitar la web del Ministeri de Sanitat i Consum :

https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/fse/programasFSE/duracionProgramas.xhtml

 

On puc trobar informació sobre l’examen?

https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/datosanteriores/cuadernosExamen/busquedaConvocatoria.xhtml

És un examen tipus test constituït per 200 preguntes + 10 de reserva, que s’utilitzaran en el cas que s’anul·li alguna de les anteriors. Les preguntes tenen 4 respostes possibles, sent correcta únicament una d’elles.

 

Com puc preparar l’examen?

Pots preparar-ho en modalitat presencial, on-line o amb anotacions. Hi ha diverses acadèmies que preparen pel BIR (podeu veure l’apartat de formació del CBC on és possible que hi hagi cursos de preparació BIR amb descomptes pels col·legiats).

 

On puc veure els examen d’anys anteriors?

Pots entrar a la Web del Ministeri de Sanitat i Consum, a l’apartat de CONSULTA DELS QUADERNS D’EXÀMENS ANTERIORS O bé accedir a aquest enllaç del Ministeri de Sanitat i Consum:

https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/datosanteriores/cuadernosExamen/busquedaConvocatoria.xhtml

 

Després de la residència, s’obté plaça en algun hospital?

En finalitzar la residència no tens cap treball assegurat de manera automàtica. Obtens el Títol d’Especialista i pots opositar a les places de Facultatiu Especialista d’Àrea que es convoquin.

 

Cobra el mateix un BIR que un MIR?

El contracte d’un BIR és exactament el mateix que el d’un MIR, un FIR, o un QIR. Les condicions laborals són les mateixes per a tots els Llicenciats Interns Residents (LIR) i cobren el mateix sou basi siguin quines siguin els seus estudis d’origen o la seva especialitat. Així els MIR, els BIR, els FIR i els QIR de la mateixa especialitat cobren el mateix i un resident de l’especialitat de traumatologia, anestèsia, cirurgia plàstica, etc. té el mateix sou basi que un de les especialitats d’anàlisis clíniques, bioquímica clínica, immunologia o microbiologia i parasitologia. L’única diferència possible en el sou d’un Llicenciat Intern Resident, siguin quines siguin els seus estudis d’origen o la seva especialitat, és el nombre de guàrdies realitzades al mes.

 

He de col·legiar-me?

Per fer la residència has de estar col·legiat/da. A més, és important formar part d’una organització professional forta que tracti d’aconseguir objectius comuns que superin la capacitat d’acció individual. Com a exemple d’assoliment del Col·legi Oficial de Biòlegs està l’haver aconseguit que els biòlegs i bioquímicos formats via BIR poguessin optar a les places d’especialistes dels concursos públics d’ocupació i se suprimís com a únic accés a aquestes places la llicenciatura en medicina i cirurgia. Desgraciadament, en l’actualitat, se segueixen convocant places en hospitals públics en les quals només s’admet a metges o farmacèutics i el CBC està recorrent aquestes convocatòries perquè s’inclogui a tots els especialistes corresponents independentment de la llicenciatura d’origen.

 

Quan té lloc l’examen?

La data de l’examen s’assenyala en la mateixa convocatòria. L’examen, fins avui, té lloc a la fi de gener  (un dissabte a la tarda amb una durada de 4,5 hores) i és fa simultàni a tota Espanya

 

Com es valora l’expedient acadèmic?

La puntuació final que cada opositor obté prové de dos aspectes:

  • l’obtinguda en l’exercici (pondera un 90%)
  • la nota derivada de l’expedient acadèmic (pondera un 10%).

L’expedient acadèmic es calcula segons la fórmula:

Els crèdits que es tenen en compte són aquells que en la certificació acadèmica personal aportada per l’aspirant estiguin adscrits exclusivament a MATÈRIES TRONCALS I OBLIGATÒRIES.

No seran valorats els crèdits que no hagin estat objecte de convalidació oficial ni tampoc els corresponents a matèries optatives o de lliure elecció/configuració.

Una vegada avaluats els expedients acadèmics de tots els aspirants que hagin realitzat l’examen, es troba la mitjana aritmètica de les deu millors valoracions particulars obtingudes. A aquesta mitjana li corresponen 10 punts.

La puntuació definitiva s’obté multiplicant per 10 la valoració particular, i dividint per la mitjana aritmètica calculada prèviament. Aquesta puntuació final s’expressarà amb quatre decimals.

Estudis de doctorat:

NO ES VALORA  el Títol de Doctor.

També us pot interessar...