Finestreta única CBC

Finestreta única

Benvinguts i benvingudes a la finestreta única del Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Què és la finestreta única?

És l’espai web que hem de tenir els col·legis perquè els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici, etc, a través d’un únic punt, per via electrònica i a distància.

 

La normativa que ho regula
La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis), en el seu article 6, regula l’establiment d’un sistema de finestreta única a efectes d’una major simplificació dels procediments administratius. La finalitat de les finestretes úniques és exercir un paper d’ajuda al prestador, ja sigui com a autoritat directament competent per expedir els documents necessaris per a accedir a una activitat de serveis, ja sigui com a intermediari entre el prestador i les autoritats directament competents.

La Directiva de Serveis ha estat incorporada a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, anomenada Llei Paraigües (BOE de 24 de novembre de 2009). En els seus articles 18 i 19, contempla aquest servei.

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici mitjançant la qual s’adapta la normativa estatal de rang legal al que disposa l’esmentada Llei 17/2009, de 23 de novembre, en virtut del mandat contingut en la disposició final cinquena. En l’article 5, de modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals estableix la incorporació d’un nou article 10 a la mateixa el qual estableix que les organitzacions col·legials disposaran d’una pàgina web perquè, a través de la finestreta els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa en el Col·legi, a través d’un únic punt, per via electrònica i a distància.

També us pot interessar...