Finestreta única

 

  • Entitats d’atenció a Consumidors:

En atenció al que es disposa en la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici referent a les dades de les associacions o organitzacions de consumidors i usuaris a les quals els destinataris dels serveis professionals poden dirigir-se per obtenir assistència, es pot trobar en aquest enllaços: