certificat biòleg ambiental

Certificat de biòleg* ambiental del Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs

Al llarg d’aquest text, el caràcter del terme “col·legiat o biòleg” s’entén com a neutre i fa referència a col·legiats i col·legiades, biòlegs i biòlogues, a fi d’incorporar la perspectiva de gènere a la professió.

La societat actual està experimentant grans canvis en relació amb el medi ambient i la contaminació, impulsada pel la transformació energètica i els efectes del canvi climàtic.

Els titulats en Biologia tenen una visió equilibrada i pragmàtica sobre el medi natural, la protecció ambiental i la seva relació amb la salut humana. És important la necessitat de la presència d’aquests professionals en el mercat laboral, en diversos sectors com la indústria, organismes i institucions públiques i privades, institucions acadèmiques i organitzacions no governamentals.

El que implica que és urgent establir les bases d’aquesta necessària transformació amb la proposta de regulació de les professions ambientals, donada la situació actual de falta de professionalitat en la qual es troba la consultoria ambiental.

Per això, Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs i els diferents Col·legis Territorials de Biòlegs, en l’àmbit de les seves competències, estimen procedent emetre la CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG AMBIENTAL i establir un registre nacional de professionals ambientals (RNBA) i com a part del procés de regulació professional. L’objectiu és coordinar-se amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic per a establir la regulació de les professions ambientals, prenent com a referència el perfil del Biòleg Ambiental proposat en aquest escrit.

Finalitat

Aquesta CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG AMBIENTAL,  acreditarà i certificarà la correcta formació i que competències dels seus col·legiats que duen a terme tasques d’activitat en l’àrea mediambiental. Els principals objectius són:

  • Millorar la qualitat dels serveis ambientals que la professió presta a la societat,
  • Promoure la millora de la situació laboral dels professionals de la Biologia Ambiental,
  • Fomentar la regulació de la professió,
  • Crear una bossa de professionals del Medi Ambient, mitjançant la creació del Registre Nacional de Biòleg Ambiental (RNBA).

 

Certificat de biòleg ambiental

Aquesta Certificació es concedirà a tots aquells col·legiats en els Col·legis territorials de Biòlegs que superin els requeriments i el barem aprovat per la Comissió de Medi Ambient del CGCOB.

La certificació de Biòleg Ambiental podrà ser emesa de manera digital i tindrà una validesa de 5 anys des de la seva data d’emissió, havent de ser renovada transcorregut aquest termini.

Es donarà trasllat de les certificacions emeses al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic o Ministeri en el qual recaiguin les competències en medi ambient.

 

A qui va dirigit i requisits

Podran sol·licitar la concessió del certificat els que acreditin:

Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Biologia, o titulats de l’àmbit de la Biologia que estiguin col·legiats durant un mínim de tres anys i acreditin haver exercit activitat ambiental un mínim de tres anys dels últims deu, en les àrees de coneixement que s’indiquen en la següent documentació (enllaç a les àrees).

El barem perquè la Comissió acrediti la certificació de Biòleg ambiental està en aquest enllaç (enllaç a Barem).

 

Quant costa?

30 € (transferència bancaria al compte bancari ES30 0081 7011 1900 0173 4880 – Banc Sabadell. Indicant “Certificat B. Ambiental” i el nom i cognoms del sol·licitant.)

 

Com sol·licitar-ho 

Per a sol·licitar la certificació s’haurà d’utilitzar la plataforma E-gestión del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB).

Heu d’accedir  mitjançant el següent enllaç https://cgcob.e-gestion.es/ per mitjà de signatura electrònica o NIF i contrasenya que se sol·licitarà al sistema que en aquest moment li enviarà un email d’acord amb la adreça electrònica que està donada d’alta al col·legi.

Una vegada dins del sistema premerà les pestanyes “certificats” / “nou” / “seleccioni un tipus de certificat”, en el desplegable el col·legiat/a haurà de triar el tipus de certificació que sol·licita (biòleg ambiental o biòleg sanitari). Una vegada seleccionat el tipus de certificació, apareixerà un text amb informació relativa a aquest tipus de certificat, a més de poder pujar els fitxers necessaris per a aquesta sol·licitud (incloent el del justificant de transferència).

Prèviament s’ha de recopilar la següent informació que s’ha d’adjuntar quan s’empleni el formulari de sol·licitud.

  1. Curriculum vitae normalitzat (FECYT o autonòmic) que inclogui la formació rebuda i impartida, referències de publicacions, participacions en Consells, Comitès, Comissions, etc. (posteriorment es podrà demanar justificació documental del que s’inclogui en el currículum)
  2. Contracte o certificat del responsable del centre de treball que descrigui l’activitat professional realitzada, actual o passada (per a autònoms: Documentació descriptiva del treball desenvolupat)
  3. Vida laboral
  4. Cobertura de responsabilitat civil de l’àmbit professional si es té.
  5. Qualsevol document relatiu a l’exercici professional que es vulgui incorporar.
  6. Comprovant de pagament per transferència de pagament de taxes (30 €) al compte bancari ES30 0081 7011 1900 0173 4880 – Banc Sabadell. Indicant “Certificat B. Ambiental” i el nom i cognoms del sol·licitant.

 

Quan hagi acabat, premerà el botó de “sol·licitar”.

Quan es rebi la transferència de pagament de les taxes, remetrem un correu electrònic confirmant la recepció de la documentació i la factura emesa.

El col·legiat podrà entrar a la seva zona privada de https://cgcob.e-gestion.es/ per comprovar l’estat de la seva sol·licitud (PENDIENTE, APTO TC, NO APTO TC, TRAMITADA). Una vegada tramitada com APTO TC des d’aquesta plataforma es podrà descarregar el certificat.

La Comissió Avaluadora té un termini màxim de 6 mesos per valorar la concessió del certificat.

 

Documentació i  enllaços

Documento CGCOB de Certificación Biólogo Ambiental

Àrees de coneixement on s’ha treballat per demanar el Certificat

Barem per l’acreditació

Plataforma E-Gestión del CGCOB

També us pot interessar...