Compliment per part del CBC de la normativa de protecció de dades.

  1. Responsable dels fitxers de dades personals

Donant compliment del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consejo de 27 d’abril de 2016 i el Real Decret-llei 5/2018 de 27 de juliol, s’informa als col·legiats/usuaris que les dades de caràcter personal que se sol·liciten en els nostres formularis i amb el seu consentiment explícit s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable de les quals i titular és el Col·legi de Biòlegs de Catalunya.  Casp 130 5a planta, despatx 1 (Edifici COACB) – 08013 Barcelona. Correu electrònic: cbc@cbc.cat. Delegat de Protecció de Dades: Ana Morales Lainz.

Així mateix, en emplenar qualsevol dels formularis i donar el seu consentiment explícit s’autoritza expressament al Col·legi de Biòlegs de Catalunya a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de la seva propietat les dades personals facilitades en el referit formulari, així com totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a això l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni al Col·legi de Biòlegs de Catalunya o a qualsevol tercer a causa d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets, no actualitzats o amb dades de tercers.

A través de les diferents àrees que formen part d’aquest lloc web, els usuaris poden obtenir informació, realitzar consultes i participar en totes les activitats que el Col·legi de Biòlegs de Catalunya ofereixi per mitjà del seu lloc web.

  1. Finalitats del tractament. 

Les dades facilitades mai seran usats per a una fi diferent d’aquell pel qual han estat cedits, i seran immediatament cancel·lats quan deixin de ser necessaris per a tal fi, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada remitent les dades personals i l’adreça electrònica al Col·legi de Biòlegs de Catalunya autoritza expressament la seva utilització a l’efecte de comunicacions periòdiques, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic que el Col·legi de Biòlegs de Catalunya o les entitats pertanyents al seu àmbit portin a terme amb els Col·legiats, per informar-los de les activitats o notícies, cursos, programes, etc., així com de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l’activitat institucional que desenvolupa.

Al marge de l’anterior, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa, l’execució i el desenvolupament de l’activitat institucional pròpia del Col·legi de Biòlegs de Catalunya i la gestió de l’usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició.

  1. Temps de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació col·legial i/o no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

  1. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació dels serveis col·legials. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquesta consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

  1. Seguretat

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya serà tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedirà únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas, així com les comunicacions i cessions autoritzades per l’usuari a través de la present política de privadesa.

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya posseeix els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits i els mitjans i mesures tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat a les dades personals facilitades.

  1. Drets del facilitador de les dades.

L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en els fitxers del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, així com modificar el tipus de divulgació que es vulgui fer sobre la mateixa, a través del correu electrònic a l’adreça cbc@cbc.cat  per comunicació escrita i signada (adjuntant còpia del DNI) dirigida a:  Col·legi de Biòlegs de Catalunya, o la delegada de protecció de dades del Col·legi de Biòlegs de Catalunya  Ana Morales, amb domicili en Casp 130 5a planta, despatx 1 (Edifici COACB) – 08013 Barcelona.

  1. Cessió de dades

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya es compromet a tractar tota la informació personal exclusivament per als fins necessaris, no cedint en cap cas aquestes dades a tercers, tret dels encarregats dels tractaments contractats pel CBC i per les activitats descrites en l’apartat de finalitats.

Les dades que els usuari incloguin al formulari del Directori de Biòlegs de manera voluntària podran ser inclosos en llistats d’empreses/persones que puguin ser sol·licitats per tercers. L’acceptació de l’usuari que les seves dades puguin ser tractats o cedits en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius.

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya contracta la seva infraestructura virtual segons el model de “computació en núvol” a través de Nominalia. (Veure política de privacitat de Nominàlia) i Odoo (Veure política de privacitat d’Odoo)