acords junta general

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 2024

Registre sortida: 7583

Barcelona, 11 de març 2024

A tots els membres del Col·legi de Biòlegs de Catalunya,

Es convoca la Junta General Ordinària del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, que es realitzarà el dimecres 10 d’abril de 2024 a les 16:30 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard, en segona convocatòria.  En aquest any de celebració dels 25 anys del CBC, aquesta Junta General Ordinària es convoca de manera presencial a l’aula híbrida de la Seu col·legial (Casp 130, 5a planta aula 2 de Barcelona) i de manera telemàtica en el següent enllaç de la plataforma Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84702464126

L’Ordre del dia de la Junta General serà el següent:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Discussió i aprovació, si escau, de la memòria de gestió i del balanç de 2023.
 3. Discussió i aprovació, si escau, de la quota col·legial, d’acord amb el que estableix l’article 53 dels Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
 4. Discussió i aprovació, si escau, de les línies generals de gestió i pressupost pel 2024.
 5. Discussió i aprovació, si escau del Codi Deontològic del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
 6. Qüestions sobrevingudes.
 7. Torn obert de paraules

El Degà                                                                               El secretari

Lluís Tort Bardolet                                                       Eduardo Martínez García

Es recorda als col·legiats que poden participar a la Junta General mitjançant representació, adreçant un escrit al degà amb el nom i cognoms del col·legiat que els representarà i lliurant-lo signat a la secretaria del Col·legi (cbc@cbc.cat) abans de l’inici de la sessió (arts. 24.3 i 24.4 dels Estatuts).

Tots els documents relatius als punts de l’ordre del dia (art. 22.6 dels Estatuts) estan exposats públicament a la seu del CBC (art. 23.1.4) i a la pàgina web del CBC.

 1. Convocatòria Junta General 2024
 2. Esborrany de l’acta de la sessió anterior
 3. Memòria d’activitats 2023
 4. Proposta de quota col·legial pel 2024
 5. Proposta Codi Deontològic del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
 6. Model de delegació de representació a la Junta General