renda IRPF

Impost de renda de les persones físiques 

Deducció de quota col·legial

 

Us recordem que segons la normativa actual (l’article 18 apartat c) del R.D. Legislatiu 3/2004, de 5 de març de 2004, sobre la Renda de les Persones Físiques) les quotes satisfetes als col·legis professionals d’obligatòria adscripció per exercir la professió, com és el cas dels biòlegs, es poden deduir a l’apartat “Despeses deduïbles” dels “Rendiments del Treball” pels treballadors per compte d’altri (casella 015); pels autònoms passa a ser una despesa fiscalment deduïble de l’activitat, per tant també suposa la reducció del rendiment net.

Podeu consultar en la plataforma d’Intranet del CBC (https://cbc.odoogest.com/web/login) l’import que heu abonat de la quota col·legial en els anys anteriors. Així mateix en el vostre expdient de l’Intranet podeu descarregar el certificat de la la qüota col·legial per Hisenda.

1 comentari

Comments are closed.