faqs crop

FAQ's del Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Col·legiació

Actualització de dades

Àmbit col·legial i trasllat d’expedient

Baixa col·legial

Tràmits, serveis i compulses

Comunicació

BIR

Impostos

Assessoria jurídica

Activitats formatives


COL·LEGIACIÓ


Perquè col·legiar-me?

És un deure i requisit legal exigit per poder exercir segons la normativa vigent.

 El CBC defensa el nostre exercici professional en les seves diferents àrees (medi ambient, sanitat, educació, recerca, biotecnologia, màrqueting…) i davant de diversos àmbits (administració pública, entitats privades, altres professions), en tots aquells litigis que afectin els interessos professionals, en defensa dels teus drets. El teu col·legi et representa i et dona suport.

Només dins del col·lectiu es pot aconseguir objectius comuns i/o particulars (tractar de resoldre el teu interès o problema professional, obrir activament nous àmbits de treball, incrementar la nostra presència en la societat…) QUE SUPEREN LA CAPACITAT D’ACCIÓ INDIVIDUAL.

El CBC exerceix contínuament com òrgan de difusió de les diverses activitats laborals dels nostres perfils professionals.

El CBC és l’únic interlocutor vàlid reconegut per les Administracions Públiques com a representant del col·lectiu. Treballem per prevenir, evitar i actuar davant la competència deslleial i les actuacions discriminatòries procedents d’activitats públiques i privades en les quals podem intervenir. Així mateix, el Col·legi és l’únic representant legal vàlid com a defensor de la nostra professió davant els Tribunals de justícia.

El col·legi professional identifica les nostres singularitats i valuoses peculiaritats que permetin que progressivament la societat, els governants i les institucions ens RECONEGUIN, ens VALORIN i ens SOL·LICITIN com professionals sensibles, capacitats, versàtils i amb criteris sostenibles i científics sanitaris, indispensables per donar respostes actuals, compromisos i conflictes relacionats amb la VIDA i sempre al servei de la societat.

I, perquè, a més, puc disposar de diversos serveis i avantatges (assegurança professional, mútues, formació específica i puntual, informació sobre noves normes i legislacions, assessoria jurídica especialitzada, grups de treball, fòrums de debat, etc.)  

La col·legiació és obligatòria?

La incorporació al Col·legi de Biòlegs de Catalunya és obligatòria per a l’exercici de la professió de biòleg, sens perjudici del dret a la lliure sindicació. Podeu veure  aquí la normativa al respecte

Com col·legiar-se i quina documentació necessito?

Ho pots fer a la seu del CBC o mitjançant aquesta web. Enllaç a com col·legiar-me

Necessites: títol de llicenciat/grau, DNI, foto carnet i dades de domiciliació bancària.

Les fotocòpies compulsades serveixen o he de portar els originals dels documents?

Si tens els documents compulsats per qualsevol organisme autoritzat o bé legitimats notarialment no cal portar els originals.

Tinc el resguard del títol però ja fa més de dos anys que em vaig llicenciat, puc col.legiar-me amb el resguard o necessito el títol?

Si la teva universitat ja té el títol, és convenient anar a recollir-lo i col·legiar-se amb ell.

Tinc el títol de doctor/a, amb això em puc col.legiar?

No, per col·legiar-se es necessita el títol de llicenciat/graduat

He fet els estudis de llicenciatura/grau a un altre país, em puc col.legiar amb aquest títol?

No, has de sol·licitar el certificat d’equivàlencia del títol al Ministeri d’Educació.

Com i on puc sol·licitar el certificat d’equivalència del meu títol?

Al Ministerio Educación, Cultura y Deporte. (Equivalència 051 Biologia). En aquest enllaç hi ha un document del procediment per obtenir aquest certificat d’equivalència.


ACTUALITZACIÓ DADES


Com gaudir de la quota reduïda per atur. Quin certificat presentar i on sol·licitar-ho?

Cal presentar el certificat integrat del SOC obtenció d’informes

O bé informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social petició vida laboral

Estic a punt de jubilar-me. Tinc alguna quota reduïda?

Sí. Els col·legiats que es jubilin continuar seguir col·legiats i gaudir tots els serveis del CBC sense pagar cap quota. Només han de presentar a la secretaria qualsevol document que acrediti la seva jubilació.

Com actualitzar/canviar la domiciliació bancària. Correu electrònic i adreça particular?

Es pot fer mitjançant en el portal web exclusiu per col·legiats  (https://cbc.odoogest.com/my/home), o per correu electrònic al CBC cbc@cbc.cat complimentant i signant el formulari de domiciliació bancària o per T.: 934876159.

He perdut el carnet de col.legiat, com sol.licito un de nou?

El carnet de col·legial és digital amb un codi QR. Ho pots obtenir mitjançant en el portal web exclusiu per col·legiats  (https://cbc.odoogest.com/my/home), o sol·licitar-ho correu electrònic al CBC cbc@cbc.cat o per T.: 934876159.


ÀMBIT COL·LEGIAL I TRASLLAT D’EXPEDIENT


Puc treballar a totes les Comunitats Autònomes si estic col·legiat/da al CBC?

Sí. La col·legiació és única a tot l’Estat Espanyol. Nogensmenys la normativa vigent indica que s’ha d’estar col·legiat al territori on s’exerceix l’activitat professional principal. 

Aniré a viure a una altra comunitat autònoma, com sol·licito el trasllat de la col·legiació? He de tornar a pagar?

Per sol·licitar el trasllat d’expedient cal posar-se en contacte amb la seu del CBC i demanar-ho per escrit. El rebut ha d’estar al corrent de pagament. No caldrà pagar cap alta al nou col·legi.

Si trasllado el meu expedient a un altre col·legi, puc seguir gaudint dels serveis del CBC?

Només alguns com són els preus preferents per cursos de formació, etc. Els serveis corresponen al col·legi territorial on estiguis col·legiat.

Sóc col·legiat al CBC, puc utilitzar els serveis d’altres col·legis de biòlegs?

Només alguns com són els preus preferents per cursos de formació, etc. Els serveis corresponen al col·legi territorial on estiguis col·legiat.

Vaig a treballar a l’estranger, és obligatori mantenir la meva col·legiació?

Depèn del país al qual es vagi a treballar, caldrà mirar quins són els requisits en el país de destí.


BAIXA COL·LEGIAL


 Vull la baixa del CBC, quins tràmits he de fer?

Per sol·licitar la baixa del CBC és imprescindible fer-ho per escrit amb signatura original, per correu postal o per correu electrònic amb signatura digital.

Períodes de sol·licituds de baixa

Les baixes es poden sol·licitar en qualsevol moment per part del col·legiat/col·legiada. 

Segons els estatuts “només es donarà de baixa automàticament amb la devolució de dos rebuts i l’import d’aquests restaran pendents”. 

Per no generar cap deute, les baixes s’han de sol·licitar abans del 28 de desembre o del 28 de juny, de l’any en curs. L’emissió de la quota col·legial semestral es fa el 4 de gener i el 4 de juliol.  

Si es retorna el rebut i la baixa es sol.licita en el mes de gener o en el mes de juliol, el deute que restarà pendent, en una futura col·legiació, serà d’un mes. Fora d’aquest període d’un mes, des de l’emissió del rebut, el deute pendent serà tota la quota semestral.

La col·legiació és obligatòria si estic treballant?

Sí. La col·legiació és obligatòria per a l’exercici de la professió de biòleg, La normativa vigent la podeu descarregar aquí

No he sol·licitat la baixa però he retornat el rebut al banc, amb això ja em doneu de baixa?

No. Retornar el rebut al banc sense comunicar la baixa no extingeix la condició de col·legiat i només fa que es generi un deute. Per sol·licitar la baixa del CBC és imprescindible fer-ho per escrit amb signatura original per correu postal o per correu electrònic amb signatura digital.


TRÀMITS


He perdut el meu títol de llicenciat/graduat, que puc fer?

Si heu perdut el vostre títol el que heu de fer és comunicar-ho a la Facultat on es va expedir. Aquest es donarà de baixa legalment (comunicació al B.O.E) i haureu de sol·licitar un nou títol.


SERVEIS


Quins serveis té el CBC?.

El CBC t’ofereix molts de serveis: formació específica i puntual, assessoria jurídica especialitzada, borsa de treball, Newsletters setmanals, compulses de documents, serveis bancaris, servei d’informació i orientació professional, descomptes en productes –tecnologia, etc. –  serveis


COMPULSES


Feu compulses de fotocòpies al CBC?

Sí. El CBC es troba autoritzat a fer compulses de qualsevol document. Per això, cal portar original i fotocòpia del document a compulsar.

Per fer compulses la fotocòpia ha de tenir la mateixa mida que l’original? A color o blanc i negre?

Les fotocòpies es poden fer en format DIN A4. En blanc i negre o a color.

Les compulses són gratuïtes?

Les compulses són gratuïtes per als col·legiats.

Tenen caducitat?

No. Les compulses no caduquen.

Feu compulses per a no col·legiats? Preu?

Sí. Aquestes compulses no són gratuïtes, tenen un cost de 2 € per compulsa.

Serveixen les compulses del col·legi a tot arreu?

Sí. Només no serviran si el demandant ho explicita a la convocatòria (ex. les Administracions compulsen els documents alhora de fer les sol·licituds)


COMUNICACIÓ


No rebo el Butlletí informatiu setmanal. Què pot passar?

Cal posar-se en contacte amb la secretaria del CBC per tal de comprovar l’adreça electrònica.

No rebo la revista del Col·legi. Què pot passar?

Cal posar-se en contacte amb la secretaria del CBC per tal de comprovar l’adreça postal o electrònica dels enviaments.


BIR


Què és el BIR?

BIR. Biòleg Intern Resident. Formació de 4 anys en un hospital públic o privat concertat, per obtenir el Títol de Biòleg Especialista. https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/fse/programasFSE/duracionProgramas.xhtml

Les especialitats a les que poden accedir els biòlegs són: Anàlisis Clíniques, Bioquímica Clínica, Microbiologia i Parasitologia, Immunologia, i Radiofarmacia.

Puc obtenir la titulació de l’especialitat sanitària d’un altra manera?

No. l’única manera d’obtenir el títol d’especialista sanitari és mitjançant el BIR. Els Màsters i cursos de post-graduat no capacitan ni es valoren per obtenir el títol d’especialista.

Vull fer el BIR, teniu informació?

Sí. El CBC us proporciona informació de les convocatòries i dels exàmens quan es convoquen. Per saber més sobre el BIR podeu accedir a aquesta pàgina: El BIR 


IMPOSTOS


Puc desgravar a Hisenda la quota col.legial?

Sí. Segons la normativa actual (l’article 18 apartat c) del R.D. Legislatiu 3/2004, de 5 de març de 2004, sobre la Renda de les Persones Físiques) les quotes satisfetes als col·legis professionals d’obligatòria adscripció per exercir la professió, com és el cas dels biòlegs, es poden deduir a l’apartat “Despeses deduïbles” dels “Rendiments del Treball” i si sou autònoms també passa a ser una despesa fiscalment deduïble de l’activitat.


ASSESSORIA JURÍDICA


Els col·legiats tenim Assessoria jurídica?

Sí. Els col·legiats podeu gaudir d’assessoria jurídica en totes les branques (laboral, fiscal, civil, penal, mercantil…). Les consultes són gratuïtes (no hi ha un nombre màxim de consultes anuals). Per concertar una entrevista personal o telefònica heu de mirar a la intranet de la web. 


ACTIVITATS FORMATIVES


Com es realitza el pagament de la matrícula dels cursos/activitats.

El pagament dels cursos/activitats del CBC pot fer-se mitjançant transferència bancària o en efectiu a la seu. En cada activitat formativa s’informarà quan i com es fa el pagament.

També us pot interessar...