Certificat biòleg Sanitari

CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG* SANITARI DEL CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE BIÒLEGS

*Al llarg d’aquest text, el caràcter del terme “col·legiat o biòleg” s’entén com a neutre i fa referència a col·legiats i col·legiades, biòlegs i biòlogues, a fi d’incorporar la perspectiva de gènere a la professió.

La normativa que regula l’exercici de la professió de Biòleg en l’àmbit sanitari té grans mancances, ja que exclusivament estan reconeguts com a professionals sanitaris els biòlegs que tenen el Títol d’Especialista en una de les cinc especialitats creades fins ara (Anàlisis Clíniques, Bioquímica Clínica, Immunologia, Microbiologia i Parasitologia, i Radiofísica Hospitalària) i que ara només es poden aconseguir fent la formació via BIR (Biòleg Intern Resident).

Actualment, han sorgit noves àrees i l’avanç de noves tècniques d’atenció sanitària (Genètica, Embriologia, Biologia Molecular, etc.) en les quals els biòlegs estan exercint la seva activitat professional, no tenen de moment un trasllat directe a la normativa reguladora.

Per això, el Consell General de Col·legis Oficials de Biòlegs i els diferents Col·legis Territorials de Biòlegs, en l’àmbit de les seves competències, estimen procedent emetre la CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG SANITARI a l’efecte d’acreditar i certificar la correcta formació i competències dels seus col·legiats que duen a terme tasques d’activitat en l’àrea sanitària i que, pels motius abans citats, no estan reconeguts encara com a Professionals Sanitaris. (Document sobre la Certificació de Biòleg Sanitari)

Finalitat del certificat de biòleg sanitari

Aquesta CERTIFICACIÓ DE BIÒLEG SANITARI, que atorgarà el caràcter de Professional Sanitari quan ho disposi la normativa legal (quan es publiqui en el BOE), té com a finalitats:

  • La defensa dels interessos professionals dels col·legiats que desenvolupen la seva activitat en centres sanitaris**.
  • La protecció dels usuaris de la sanitat atesos pel nostre col·lectiu.
  • Aconseguir ser reconeguts com a Biòlegs Sanitaris pel Ministeri de Sanitat.
  • Reunir les estadístiques i dades del nombre de biòlegs que treballen en Sanitat (requerit per l’administració)
  • Aconseguir la inclusió en el Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS), la qual cosa permetrà entre altres coses la lliure circulació per Europa.
  • Aconseguir que els contractes laborals siguin com a sanitaris i no d’un altre tipus, circumstància que ocorre sovint.
  • Aconseguir que es treballi lliurement com a Professional Sanitat sense dependre d’altres professionals.
  • En una paraula, solucionar tots aquells problemes que hagin sorgit en la vida professional sanitària dels col·legiats no reconeguts com a tals.

A qui va dirigit el certificat de biòleg sanitari?

Podran sol·licitar la concessió del certificat els llicenciats o graduats en Biologia o posseïdors de títols homologats o declarats equivalents, o titulats en titulacions universitàries de l’àmbit de la biologia que acreditin estar col·legiats com a exercents durant, almenys, un període de 6 mesos i que exerceixin activitat sanitària en centres privats o en centres, establiments o serveis del Sistema Nacional de Salut**, en concertats amb el SNS, en centres d’investigació sanitària i en centres públics o privats estrangers amb activitat sanitària reconeguda, ** i que estiguin desenvolupant les funcions pròpies de biòleg sanitari. A aquest efecte, es consideren titulacions de l’àmbit de la Biologia les reconegudes pel Ministeri de Sanitat com a tal (Grau en Biologia/Grau en Biologia Sanitària/Grau en Bioquímica/Grau en Biotecnologia/Grau en Ciències Biomèdiques/ Grau en Genèrica/ Grau en Microbiologia/ Llicenciatura en Biologia /Llicenciatura en Bioquímica/Llicenciatura en Biotecnologia).

**Es consideren centres, serveis i establiments sanitaris els que es recullen en la classificació que figura en l’annex I del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. Es consideren centres de recerca sanitària els acreditats com a tal i es consideren centres docents els centres de docència reglats que imparteixin formació sanitària.

Quant costa?

30 € (transferència bancària al compte bancari ES30 0081 7011 1900 0173 4880 – Banc Sabadell. Indicant “Certificat B. Sanitari” i el nom i cognoms del sol·licitant).

Com sol·licitar el certificat de biòleg sanitari?

Per a sol·licitar la certificació s’haurà d’utilitzar la plataforma E-gestión del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB).

Heu d’accedir  mitjançant el següent enllaç https://cgcob.e-gestion.es/per mitjà de signatura electrònica o NIF i contrasenya que se sol·licitarà al sistema que en aquest moment li enviarà un email d’acord amb l’adreça electrònica que està donada d’alta al col·legi.

Una vegada dins del sistema premerà les pestanyes “certificats” / “nou” / “seleccioni un tipus de certificat”, en el desplegable el col·legiat/a haurà de triar el tipus de certificació que sol·licita (biòleg ambiental o biòleg sanitari). Després de seleccionar el tipus de certificació, apareixerà un text amb informació relativa a aquest tipus de certificat, a més de poder pujar els fitxers necessaris per a aquesta sol·licitud (incloent-hi el del justificant de transferència).

Prèviament, s’ha de recopilar la següent informació que s’ha d’adjuntar quan s’empleni el formulari de sol·licitud.

1) Curriculum vitae normalitzat (https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME)

2) Contracte/s o certificat/s del responsable del centre de treball que descrigui l’activitat professional realitzada, actual o passada, incloent-hi les dates del desenvolupament de l’activitat (per a autònoms: Documentació descriptiva del treball desenvolupat) (la data d’aquest certificat ha d’estar signat dins dels tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud) Model de Certificat pels responsables dels centres.

3) Si el centre on es desenvolupa l’activitat professional és privat, s’haurà d’enviar també còpia de l’autorització sanitària de l’activitat corresponent.

4) Cobertura de responsabilitat civil de l’àmbit professional si es té.

5) Qualsevol document relatiu a l’exercici professional que es vulgui incorporar.

6) Comprovant de pagament per transferència de les taxes (30 €) al compte bancari ES30 0081 7011 1900 0173 4880 – Banc Sabadell. Indicant “Certificat B. sanitari” i el nom i cognoms del sol·licitant.

En acabat, premerà el botó de “sol·licitar”.

Quan es rebi la transferència de pagament de les taxes, remetrem un correu electrònic confirmant la recepció de la documentació i la factura emesa.

El col·legiat podrà entrar a la seva zona privada de https://cgcob.e-gestion.es/ per comprovar l’estat de la seva sol·licitud (PENDIENTE, APTO TC, NO APTO TC, TRAMITADA). Una vegada tramitada com APTO TC des d’aquesta plataforma es podrà descarregar el certificat.

La Comissió Avaluadora té un termini màxim de 6 mesos per valorar la concessió del certificat.

Documentació i enllaços

Documento CGCOB de Certificación Biólogo Sanitario

Modelo de Certificado para Jefes o Responsables de centrohttps://cbiolegs.cat/wp-content/uploads/2023/07/CertificacionBiologoSanitarioCGCOB.pdf

Informació del Curriculum Vitae normalitzat

Plataforma E-Gestión del CGCOB

 

PREGUNTES FREQÜENTS

A qui es demana el Certificat del treball? En el lloc actual o en altres anteriors?

RESPOSTA. “Només on s’està treballant en el moment de la sol·licitud. Tot l’anterior ha de figurar en el CV”.

Quin és el termini de sol·licitud?

RESPOSTA. NO HI HA TERMINI. Però s’aconsella sol·licitar-ho al més aviat possible.

És només per a activitats assistencials?

RESPOSTA. NO. És molt important que ho demaneu els que doneu docència sanitària (Facultats de Medicina, Infermeria, etc.) i els que treballeu en recerca biosanitària, en Biobancs, etc.