CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 2023

Registre sortida: 7443

Barcelona, 1 d’abril de 2023

A tots els membres del Col·legi de Biòlegs de Catalunya,

Es convoca Junta General Ordinària del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, que es realitzarà el dijous 27 d’abril de 2023 a les 17:00 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard, en segona convocatòria. Aquesta Junta General Ordinària es celebrarà de manera telemàtica en el següent enllaç de la plataforma Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87981374392?pwd=Z1lYd1AvV3IxTzBPQzZ1RXJwc3Nvdz09

L’Ordre del dia de la Junta General serà el següent:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Discussió i aprovació, si escau, de la memòria de gestió i del balanç de 2022.
 3. Discussió i aprovació, si escau, de la quota col·legial, d’acord amb el que estableix l’article 53 dels Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
 4. Discussió i aprovació, si escau, de les línies generals de gestió i pressupost pel 2023.
 5. Qüestions sobrevingudes.
 6. Torn obert de paraules

El Degà                                                                               El secretari

Lluís Tort Bardolet                                                       Eduardo Martínez García

Tots els documents relatius als punts de l’ordre del dia (art. 22.6 dels Estatuts) estan exposats públicament a la seu del CBC (art. 23.1.4) i a la pàgina web del CBC.

 1. Convocatòria Junta General 2023
 2. Esborrany de l’acta de la sessió anterior
 3. Memòria d’activitats 2022
 4. Proposta de quota col·legial pel 2023
 5. Model de delegació de representació a la Junta General

Es recorda als col·legiats que poden participar en la Junta General mitjançant representació, adreçant un escrit al degà amb el nom i cognoms del col·legiat que els representarà i lliurant-lo signat a la secretaria del Col·legi (cbc@cbc.cat) abans de l’inici de la sessió (arts. 24.3 i 24.4 dels Estatuts).