El CBC defensa la professió davant l’Ajuntament de Reus

 

L‘Ajuntament de Reus va aprovar les bases específiques per a la constitució d’una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus per desenvolupar tasques de tècnic de medi ambient. Per accedir a aquesta borsa de treball demanaven estar en possessió del títol de grau d’enginyeria industrial o agrícola, ciències ambientals o equivalent.

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya, CBC, amb el seu compromís de defensa de la professió, va interposar un recurs de reposició indicant i argumentant la idoneïtat de la titulació de Biologia per accedir a aquesta plaça.

A conseqüència d’aquest recurs l’Ajuntament de Reus ha modificat els requisits d’aquesta convocatòria i a les bases constarà com a requisit: “Estar en possessió del títol de grau d’enginyeria industrial o agrícola, ciències ambientals, llicenciatura o grau en Biologia o equivalent”.

 

defensem la professió DefensaEl Col·legi de Biòlegs de Catalunya té la missió de protegir i representar la professió i els interessos professionals dels col·legiats, davant de l’administració i de la societat. Tal com s’inidica en diferents apartats dels nostres Estatuts, el CBC “ostenta la representació i defensa de la professió de biòleg i dels col·legiats davant les administracions públiques, institucions, tribunals o entitats i particulars amb la legitimació per ser part en tots aquells litigis que afectin els interessos professionals, en defensa dels seus drets i honoraris produïts pels seus treballs, així com exercitar el dret de petició conforme a la llei“.