Proposició de Llei de l’Agència de Natura: Posicionament de recolzament del CBC

 

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya vol manifestar el seu recolzament a la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya. De fet, és ferm el nostre suport i convenciment que pot ser una fita important per assolir els objectius de protecció i conservació de la biodiversitat, que ens preocupen com a biòlegs.

El posicionament del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, respecte a la Proposició de Llei de l’Agència de Catalunya, va ser comentat i discutit a la Comissió de Medi Ambient del Col·legi a la qual estan convidats tots els col·legiats, i on es proposen activitats i posicions del col·legi en referència a diversos temes d’interès per als professionals. Darrerament, a més del posicionament del CBC respecte a la proposta sobre l’Agència, objecte d’una compareixença al Parlament el proppassat 25 de juny, la Comissió també ha impulsat temes tan rellevants com el suport als Objectius del Desenvolupament Sostenible i la Cimera Catalana d’Acció Climàtica, i proposat millores en la legislació ambiental d’abast català i espanyol, amb la col·laboració del Consejo General de Colegios de Biólogos.

El posicionament resultant va ser exposat a la compareixença al Parlament anteriorment esmentada. Després de la compareixença hem destacat i valorat molt positivament que algunes de les propostes efectuades pel CBC hagin estat incorporades en el redactat actual de la Proposició de Llei.

En tot cas, com a professionals dedicats íntegrament a l’estudi, divulgació, gestió i conservació de la biodiversitat del nostre país, estem interessats en que aquesta eina sigui veritablement útil per assolir els seus objectius. L’Agència de la Natura és una gran oportunitat de país per millorar la biodiversitat dels espais naturals.

Dit això voldríem també fer patent que hi ha aspectes clarament millorables, entre d’altres alguns de rellevants que volem destacar com són els següents:

  1. Finançament: Les taxes, i ingressos derivats de la gestió i explotació dels recursos naturals poden repercutir de forma molt beneficiosa en el finançament de l’Agència, demostrant com el seu aprofitament sostenible pot reportar beneficis, fins i tot econòmics a la societat. El finançament de l’Agència no pot dependre principalment d’un fons que prové de la recaptació des de l’àrea econòmica de la Generalitat i que pot reduir-se dràsticament en els propers anys, com són els gravàmens sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.
  2. Competències: L’Agència pot donar una visió global de la importància de la biodiversitat per a la nostra societat, allunyant-se de la visió contemplativa de la natura i tornant a la comunió amb el nostre entorn. Limitar-les principalment a la xarxa d’espais naturals protegits ens allunya d’una visió integrada del que és i representa el nostre Patrimoni Natural.
  3. Consens: La població del territori és la principal responsable de l’estat de conservació actual del nostre patrimoni. Cal impulsar mesures que afavoreixin les millors pràctiques de gestió de la biodiversitat i de protecció dels hàbitats, que, en part, ens han arribat als nostres dies, en la forma que ho han fet, a causa d’algunes activitats d’aquesta població rural. L’Agència ha de facilitar el suport tècnic i econòmic per corregir les desviacions dels objectius de protecció, a través de l’aplicació de polítiques que incloguin a totes les parts interessades en la gestió integral del patrimoni natural.
  4. La participació dels professionals que treballem dia rere dia en el medi natural, en la seva gestió, investigació, divulgació, protecció i restauració, és necessària per assolir els objectius de l’Agència, i el Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha estat i està sempre a disposició de l’Administració i la societat per assolir-los, com ho estarà de la futura Agència, per col·laborar en els seus objectius de protecció, planificació, gestió, restauració, millora i l’estudi del medi natural i la biodiversitat de Catalunya.

 

Des del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, reiterem que som favorables a la creació de l’Agència de la Natura, però la proposta actual no aprofita encara la important oportunitat que representa la creació d’una nova Agència que hauria de recollir, des del seu naixement, aquells elements que la destaquin com una gran eina de futur.

Esperem que durant la concreció reglamentària del seu funcionament operatiu pugui resoldre els dubtes que l’actual redacció del text legal, assolit després de 15 anys d’anàlisi al Parlament de Catalunya, ha deixat i es pugui millorar en el futur per afavorir la correcta gestió de la nostra biodiversitat.

 

El Col·legi, com a corporació de dret públic que incorpora a tots els professionals de la biologia de Catalunya, reitera la predisposició a col·laborar amb totes les parts interessades en la gestió de la nostra biodiversitat per millorar i perfeccionar el funcionament de l’Agència de la Natura de Catalunya, com ja vam expressar a la compareixença efectuada al Parlament el dia 25 de juny de 2019.