Natura

BiòlegsCAT urgeix al Govern a posar en marxa l'Agència de la Natura

La comissió de medi ambient del Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha presentat les seves aportacions als estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya. En aquestes contribucions, urgeix al Govern a posar en marxa l’agència de la Natura sense més retards i amb totes les competències necessàries per revertir la pèrdua de Biodiversitat.

Des de la comissió s’insisteix que cal una Agència de la Natura forta, dotada de les competències i els recursos necessaris per frenar la pèrdua de biodiversitat constatada al nostre país i la crisi que pateixen els ecosistemes, en la qual ens veiem arrossegats. Cal, doncs, una entitat que sigui capaç de potenciar la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, amb criteris d’integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència, i liderar la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí.

Una reivindicació professional en les propostes als estatuts de l’Agència de la Natura

En el seguit de propostes de millora que fa la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Biòlegs de Catalunya als Estatuts de l’Agència de la Natura destaquem un, el de la reivindicació professional col·lectiva dels Biòlegs. El Col·legi vol formar part de la Comissió Social de l’Agència. La Comissió Social tindrà la funció d’informar i orientar l’Agència sobre les seves accions i millorar la seva eficàcia. I de fet, aquesta és una de les competències, segons els estatuts del CBC, dels professionals de la biologia.

Així mateix, les aportacions de la Comissió del CBC als estatuts van orientades a donar més capacitat d’acció a l’agència, des d’una visió integrada dels ecosistemes, defugint de la fragmentació i acotament de les polítiques de conservació de la biodiversitat. Per aquest motiu, s’insisteix que l’Agència de la Natura s’adscrigui al departament competent en matèria de medi ambient, en genèric no només al del Patrimoni Natural, i que no es limiti el seu àmbit d’actuació, quan la llei de creació dona peu a ser un actor determinant en la:

  • planificació de polítiques i elaboració normatives que permetin l’impuls d’accions de conservació de la biodiversitat i el medi natural de tota Catalunya (amb l’establiment d’acords amb el Conselh d’Aran on aquest és competent)
  • Proposició nous espais naturals protegits, millorar els serveis ecosistèmics i la creació d’infraestructura verda i la renaturalització dels espais degradats i la seva posterior gestió;
  • Actuació a la xarxa Natura 2000 com a autoritat ambiental,
  • Cogestió dels espais naturals de protecció especial, els boscos, els recursos fluvials, marins i la resta del patrimoni natural amb els seus propietaris o òrgans competents en la seva matèria.

Darreres notícies