biòleg

Acords aprovats a la Junta General Ordinària del 2023

El passat 27 d’abril es va celebrar la Junta General Ordinària del 2023 amb el següent

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Discussió i aprovació, si escau, de la memòria de gestió i del balanç de 2022.
  3. Discussió i aprovació, si escau, de la quota col·legial, d’acord amb el que estableix l’article 53 dels Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
  4. Discussió i aprovació, si escau, de les línies generals de gestió i pressupost pel 2024.
  5. Qüestions sobrevingudes.
  6. Torn obert de paraules

 

Els acords que es van prendre per unanimitat van ser el següents:

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior amb l’esmena del resultat de l’exercici 2021 que és de “33.028,86 €”.

S’aprova per unanimitat  la memòria de gestió i el balanç econòmic de l’exercici 2022 presentats per la Junta de Govern. (enllaç memòria)

S’aprova per unanimitat la proposta d’increment de les quotes col·legial segons la proposta de la Junta de Govern;

L’any 2019 va ser l’última vegada que es va incrementar la quota col·legial en un 1%. La Junta de Govern, tenint en compte la situació econòmica generada per la pandèmia durant els anys 2020, 2021 i 2022 no va incrementar la quota i va fer reduccions de quotes als professionals autònoms i en situació d’ERTE (durant aquest període l’IPC s’ha incrementat en un 14,1%).

Per aquest any 2023, la Junta de Govern, va proposar un augment del 5,2% de la quota col·legial a les quotes normals i una congelació de les quotes reduïdes per atur.

D’acord amb aquesta proposta les quotes quedarien amb el següent import.

– Quota normal                       129,6 €

– Quota reduïda per atur          80,0 €

Els propers dos rebuts seran per un import de 64,8 €  per la quota normal i 40 € per la quota reduïda

–  S’aproven per unanimitat  les línies generals de gestió i el pressupost pel 2023 presentats per la Junta de Govern (enllaç memòria)

Comments are closed.