ATL

El CBC defensa la professió davant de l’Ens d’abastament d’Aigua Ter- Llobregat, ATL, i els biòlegs poden accedir a places de tècnic de tractament d’aigües.

L’ens d’abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL)  va aprovar les bases específiques d’un procés selectiu per accedir a un lloc de treball de Tècnic/a de tractament ITAM Llobregat  on s’exigia entre altres, estar en possessió del títol de Titulació de Grau en Enginyeria o Enginyeria Tècnica, preferentment en especialitat Mecànica, Electricitat, Electrònica o Química, Grau en Ciències Químiques o Ambientals, excloent, per tant, als llicenciats/graduats en Biologia,

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya, CBC, amb el seu compromís de defensa de la professió, va interposar un recurs de reposició indicant i argumentant la idoneïtat de la titulació de Biologia per accedir a aquesta plaça.

A conseqüència d’aquest recurs l’ATL ha modificat els requisits d’aquesta convocatòria i ha convocat de nou aquesta plaça amb la inclusió expressa de Grau en Biologia com una de les titulacions que donen accés aquesta plaça.

Defensem la professió

defensem la professió Defensa atl

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya té la missió de protegir i representar la professió i els interessos professionals dels col·legiats, davant de l’administració i de la societat. Tal com s’indica en diferents apartats dels nostres Estatuts, el CBC “ostenta la representació i defensa de la professió de biòleg i dels col·legiats davant les administracions públiques, institucions, tribunals o entitats i particulars amb la legitimació per ser part en tots aquells litigis que afectin els interessos professionals, en defensa dels seus drets i honoraris produïts pels seus treballs, així com exercir el dret de petició conforme a la llei“.