defensem la professió ajuntament salou

 

El CBC defensa la professió davant l’Ajuntament de Salou i els biolegs poden accedir a places de sostenibilitat.

L’Ajuntament de Salou va aprovar les bases específiques d’un procés selectiu per accedir a una borsa de treball Tècnic/a Superior en sostenibilitat/jardineria on s’exigia entre altres, estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Ciències Ambientals, Enginyeria Agrícola, Grau o Enginyeria Forestal o Grau o enginyeria agrònoma excloent per tant als llicenciats/graduats en Biologia,

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya, CBC, amb el seu compromís de defensa de la professió, va interposar un recurs de reposició indicant i argumentant la idoneïtat de la titulació de Biologia per accedir a places de Tècnic Superior en Sostenibilitat.

A conseqüència d’aquest recurs l’Ajuntament de Salou  ha modificat els requisits d’aquesta convocatòria i ha convocat de nou la borsa de treball en la categoria de Tècnic Superior en Sostenibilitat i en les bases constarà com a requisit: “Estar en possessió del títol Llicenciatura o Grau en Ciències ambientals, Llicenciatura o Grau en Biologia, Enginyeria Agrícola, Grau o Enginyeria Forestal, Grau o enginyeria agrònoma i Llicenciatura o Grau en Geografia.

defensem la professió DefensaEl Col·legi de Biòlegs de Catalunya té la missió de protegir i representar la professió i els interessos professionals dels col·legiats, davant de l’administració i de la societat. Tal com s’indica en diferents apartats dels nostres Estatuts, el CBC “ostenta la representació i defensa de la professió de biòleg i dels col·legiats davant les administracions públiques, institucions, tribunals o entitats i particulars amb la legitimació per ser part en tots aquells litigis que afectin els interessos professionals, en defensa dels seus drets i honoraris produïts pels seus treballs, així com exercitar el dret de petició conforme a la llei“.