Posicionament del Col·legi de Biòlegs de Catalunya en relació a la proposta d’ampliació de l’Aeroport de Barcelona.

 

Davant les propostes de projectes d’infraestructures importants en el territori, com és l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya manifesta que:

  • Els reptes climàtics, sanitaris i socials que està afrontant la societat són indestriables del repte de la biodiversitat.
  • Els informes elaborats per biòlegs arreu del món destaquen com un dels problemes més greus la pèrdua de biodiversitat generalitzada al planeta i la desaparició de nombroses espècies vives els darrers decennis.
  • El desenvolupament futur de la societat no es pot fer d’esquena a la natura sinó incorporant-la com a factor essencial d’aquest desenvolupament.
  • La natura ofereix recursos necessaris per a la salut i creixement de la societat. En alguns casos la seva pèrdua seria irreparable.
  • Els béns i serveis ecosistèmics, malgrat que no acostumen a valorar-se econòmicament ni integrar-se en el càlcul del PIB, són a la base de moltes de les activitats que sí que es compten en ell, oferint beneficis que, sense l’aportació des de la biodiversitat, no obtindrien el rendiment actual. Mentre que el cost de restaurar espais degradats usualment recau sobre tota la societat, no s’està repercutint-se sobre els responsables de la seva destrucció.
  • L’entorn del Delta del Llobregat, tot i les pressions, artificialització i modificacions que ha sofert el darrer segle, segueix mantenint una importància clau per a la biodiversitat.
  • La importància natural de l’espai que configura el Delta del Llobregat no es limita a les seves, ja minvades, zones humides. Els espais agrícoles, amb conreus actius o en descans, les pinedes litorals, els ambients de platja i els fluvials configuren un entramat d’hàbitats interconnectats que es necessiten i retroalimenten contínuament.

Per tot això el CBC exposa la necessitat de garantir la conservació dels ecosistemes en tots els projectes, atès l’estat crític en el qual es troben, i evitar degradacions dels espais naturals i els corredors biològics que els sustenten.