EL MINISTERI DE SANITAT INCOMPLEIX EL COMPROMÍS DE REGULAR LA BIOLOGIA SANITÀRIA

(circular en format pdf)

 23 de març de 2021

Com sabràs, el gener de 2019, la ministra de Sanitat va anunciar la regulació per Llei de la Biologia Sanitària.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els canvis soferts al Ministeri de Sanitat arran dels nous nomenaments han originat un radical gir a l’esperada regulació de la biologia sanitària.

Després de la reunió mantinguda pel Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos amb els nous responsables de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, organisme del qual depèn la proposta i la gestió de les regulacions en l’àmbit sanitari, es trasllada a aquest Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos que la Regulació per llei com a professió sanitària de la Biologia Sanitària, amb efectes professionals habilitant que s’establiran per norma, anunciada pel Ministeri de Sanitat NO es portaran a terme.

 

Aquesta nova actitud del Ministeri de Sanitat suposa que milers de professionals del nostre col·lectiu que duguin a terme la seva activitat en l’àrea sanitària restin en una situació d’il·legalitat, continua impedint l’accés de biòlegs/biòlogues als llocs de feina i places que requereixen la condició de Professional Sanitari i impedeix que els futurs graduats accedeixin a exercir la Professió en l’àmbit Sanitari.

 

El passat 13 de març es va convocar una reunió informativa a la qual varen assistir la totalitat dels responsables dels 15 col·legis territorials que s’agrupen en el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, prenen una postura comuna per abordar el que ha de ser una reivindicació què abasti tots els àmbits i amb l’objectiu d’aconseguir la regulació professional d’una activitat com la Biologia Sanitària, conceptuada com a raó imperiosa d’interès general.

 

Ben aviat rebràs informació sobre les diferents accions que es portaran a terme amb l’objectiu de revertir aquesta situació.

 

Comptem amb el teu suport, és el teu futur

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos                  Col·legi de Biòlegs de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

EL MINISTERIO DE SANIDAD INCUMPLE EL COMPROMISO DE REGULAR LA BIOLOGÍA SANITARIA.

23 de marzo de 2021

 

Como sabrás, en enero de 2019, la Ministra de Sanidad anunció la regulación por Ley de la Biología Sanitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cambios sufridos en el Ministerio de Sanidad a raíz de los nuevos nombramientos han originado un radical giro a la esperada regulación de la biología sanitaria.

Tras reunión mantenida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos con los nuevos responsables de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, organismo del que depende la propuesta y gestión de las regulaciones en el ámbito sanitario, se traslada a este Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos que la Regulación por ley como profesión sanitaria de la Biología Sanitaria, con efectos profesionales habilitantes que se establecerán por norma, anunciada por el Ministerio de Sanidad NO se llevará a cabo.

 

Esta nueva actitud del Ministerio de Sanidad supone que miles de profesionales de nuestro colectivo que realizan su actividad en el área sanitaria queden en una situación de ilegalidad, continúa impidiendo el acceso de biólogos/as a puestos de trabajo y plazas que requieren la condición de Profesional Sanitario e impide que los futuros graduados accedan a ejercer la Profesión en el ámbito Sanitario.

 

El pasado 13 de marzo se convocó una reunión informativa a la que asistieron la totalidad de los responsables de los 15 colegios territoriales que se agrupan en el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, tomando una postura común para abordar lo que debe ser una reivindicación que abarque todos los ámbitos y con el objetivo de conseguir la regulación profesional de una actividad como la Biología Sanitaria, conceptuada como razón imperiosa de interés general.

 

En breve recibirás información sobre las distintas acciones que se llevarán a cabo al objeto de revertir esta situación.

 

Contamos con tu apoyo, es tu futuro.

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos                  Col·legi de Biòlegs de Catalunya