biòleg

CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 2021

 

Registre sortida: 7006

 

Barcelona, 25 de març de 2021

A tots els membres del Col·legi de Biòlegs de Catalunya,

Es convoca Junta General Ordinària del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, que es realitzarà el dijous 22 d’abril a les 17:30 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard, en segona convocatòria. Aquesta Junta General Ordinària se celebrarà de manera telemàtica (sota l’empara del  Real Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària) en el següent enllaç de la plataforma Zoom:  https://zoom.us/j/97382049959?pwd=Snp4UWNsSnAwMDhycTlLckNLMkRIUT09

 

L’Ordre del dia de la Junta General serà el següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Discussió i aprovació, si escau, de la memòria de gestió i del balanç de 2020.
  3. Discussió i aprovació, si escau, de la quota col·legial, d’acord amb el que estableix l’article 53 dels Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
  4. Discussió i aprovació, si escau, de les línies generals de gestió i pressupost pel 2021.
  5. Qüestions sobrevingudes.
  6. Torn obert de paraules

 

El Degà                                                                               El Secretari

Lluís Tort Bardolet                                                       Eduardo Martínez García


 

Tots els documents relatius als punts de l’ordre del dia (art. 22.6 dels Estatuts) estan exposats públicament a la seu del CBC (art. 23.1.4) i a la pàgina web del CBC.

  1. Esborrany de l’acta de la sessió anterior
  2. Memòria d’activitats 2020
  3. Proposta de quota col·legial pel 2021
  4. Model de delegació de representació a la Junta General

Es recorda als col·legiats que poden participar en la Junta General mitjançant representació, adreçant un escrit al degà amb el nom i cognoms del col·legiat que els representarà i lliurant-lo signat a la secretaria del Col·legi (cbc@cbc.cat) abans de l’inici de la sessió (arts. 24.3 i 24.4 dels Estatuts).