Impost de renda de les persones físiques 2021

Deducció de quota col·legial

 

Us recordem que segons la normativa actual (l’article 18 apartat c) del R.D. Legislatiu 3/2004, de 5 de març de 2004, sobre la Renda de les Persones Físiques) les quotes satisfetes als col·legis professionals d’obligatòria adscripció per exercir la professió, com és el cas dels biòlegs, es poden deduir a l’apartat “Despeses deduïbles” dels “Rendiments del Treball” pels treballadors per compte d’altri (casella 015); pels autònoms passa a ser una despesa fiscalment deduïble de l’activitat, per tant també suposa la reducció del rendiment net.

Pels col·legiats que hagin abonat tota la quota normal de l’any 2021 aquest import és de 123,20 € i pels col·legiats que hagin abonat la quota reduïda aquest import és de 80 €.

Per incloure aquest concepte a la declaració de la Renda del 2021, no cal adjuntar cap comprovant, però si en voleu, podeu sol·licitar-ho a la Secretaria  cbc@cbc.cat