El Col·legi Transparent

 

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya està compromès amb les pràctiques del bon govern corporatiu, la transparència de la seva gestió i l'accessibilitat a la informació i documentació rellevant. 

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei de Transparència), publicada en el BOE el 10 de desembre de 2013, té un triple abast:

  1. Incrementa i reforça la transparència en l'activitat pública.
  2. Reconeix i garanteix l'accés a la informació.
  3. Estableix les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment.

Aquesta llei és aplicable, respecte del Títol I relatiu a la "Transparència de l'activitat pública", als col·legis professionals quant a les seves activitats subjectes a Dret Administratiu (art. 2.1.i). No són aplicables al CBC les normes referides a la publicació de subvencions, doncs el CBC no concedeix ajudes públiques ni subvencions conforme la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ni a la publicació de contractes sotmesos a Dret administratiu, atès que el Col·legi no es troba sotmès a la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Informació del Col·legi Transparent.

  1. Informació Institucional

  2. Normativa

  3. Òrgans de Govern – Organigrama

  1.  Informació econòmica, activitat pública i privada:

  2. Registre de Col·legiats al CBC (directori de biòlegs)

  3. Registre de Societats Professional al CBC 

  4. Localització i contacte