Contacte directe amb el CBC
 • DADES PERSONALS
  0
 • Nom*nom
  1
 • Cognoms*cognoms
  2
 • Nº Col·legiat*
  3
 • DADES DE CONTACTE
  4
 • Telèfon*tel. de contacte
  5
 • mail*correu vàlid
  6
 • Deixa aquí la teva suggerència o comentari
  7
 • Comentari o suggeriment*
  8
 • Envia la informació al CBC
  9
 • 10
 • De conformitat amb la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, li informem que les seves dades incorporades al present imprès, així com els necessaris per a la formalització de la seva col·legiació amb el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, seran incorporats als fitxers corresponents degudament registrats en el Registre General de Protecció de Dades i sent el Col·legi de Biòlegs de Catalunya el responsable de las mateixes. Les dades proporcionades, incloses aquelles que puguin fer referència a circumstàncies personals, professionals i socials, són imprescindibles per formalitzar la seva relació amb el Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb la única finalitat de col·legiar a l’interessat. La seva negativa a proporcionar-nos significaria la impossibilitat de continuar amb aquesta relació. Mitjançant la signatura del present document, i de conformitat amb l’establert en l’article 6 de la L.O.P.D. vostè atorga el consentiment exprés i inequívoc al Col·legi de Biòlegs de Catalunya per que procedeixi, en compliment dels fins esmentats en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, vostè consenteix de forma inequívoca a que les seves dades, incloses les fotografies, i qualssevol altres dades de caràcter personal proporcionades al Col·legi de Biòlegs de Catalunya durant el període de col·legiació, i d’acord amb les finalitats anteriorment exposades, siguin mostrades pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya a través del seu portal Web. En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, així com la revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades, comunicant-lo per escrit amb indicació de les seves dades a l’adreça C/ Consell de Cent, 373 1-1.08009 Barcelona. El Col·legi de Biòlegs de Catalunya es compromet a tractar tota la informació personal exclusivament per als fins necessaris, no cedint en cap cas aquestes dades a tercers, tret que així ho consenteixi el propi col·legiat. En el desenvolupament de les seves funcions, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya haurà de preservar la confidencialitat i controlar que la informació no sigui usada per a finalitats distintes a les conegudes i autoritzades per qualsevol dels afectats.
  11